COVID-19

Como afecta o estado de alarma ao sector lácteo?

Tras a publicación no Boletín Oficial do Estado do Real Decreto 563/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o país afronta durante polo menos 15 días naturais, previsiblemente máis, unha serie de restricións, sobre todo no que a liberdade de movementos refírese, necesarias para a seguridade cidadá.

Como afectan estas novas medidas recollidas no Real Decreto á cadea de produción, transformación e distribución de lácteos?


Artigo 7. Limitación da liberdade de circulación das persoas.

Este artigo detalla que durante a vixencia do estado de alarma as persoas unicamente poderán circular polas vías de uso público para a realización das seguintes actividades:

 • a) Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.
 • b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.
 • c) Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial.
 • d) Retorno ao lugar de residencia habitual.
 • e) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.
 • f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros.
 • g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.
 • h) Calquera outra actividade de análoga natureza que haberá de facerse individualmente, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade ou por outra causa xustificada.

Neste sentido, os produtores lácteos poderán, en principio, seguir realizando as súas actividades con relativa normalidade. Así mesmo, permítese a circulación de vehículos particulares polas vías de uso público para a realización das actividades antes mencionadas, así como para a reposición en gasolineiras ou estacións de servizo, pero sempre respectando as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.

Ata o momento, todas as estradas permanecen abertas á circulación, aínda que tamén se establece que, por razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez do tráfico o Ministerio de Interior poida decidir a restrición de determinados vehículos ás mesmas. No entanto, espérase que, a fin de garantir o abastecemento alimenticio, vehículos tales como cisternas e camións poidan seguir operando coa maior normalidade posible.


VER: Algunhas industrias xa garantiron a súa produción incrementando a súa actividade nos últimos días


Artigo 10. Medidas de contención no ámbito da actividade comercial, (...), actividades de hostalaría e restauración, e outras adicionais.

Queda suspendida toda actividade ou establecemento que a xuízo da autoridade competente poida supoñer risco de contaxio. As excepcións que contempla esta directriz inclúen supermercados, establecementos comerciantes polo miúdo de alimentación e locais de restauración para servizos de entrega a domicilio:

 • 1. Suspéndese a apertura ao público dos locais e establecementos comerciantes polo miúdo, fóra dos establecementos comerciais comerciantes polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, (...), alimentos para animais de compañía (...).
 • 2. A permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida deberá ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, (...) controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de polo menos un metro a fin de evitar posibles contaxios.
 • 4. Suspéndense as actividades de hostalaría e restauración, podendo prestarse exclusivamente servizos de entrega a domicilio.

Artigo 14. Medidas en materia de transportes.

Por resolución do Ministro de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, máximo órgano competente mentres dure o estado de alarma, estableceranse as condicións necesarias para facilitar o transporte de mercadorías en todo o territorio nacional, con obxecto de garantir o abastecemento.

Artigo 15. Medidas para garantir o abastecemento alimentario.

En relación co artigo 14, as autoridades competentes delegadas adoptarán as medidas necesarias para garantir o correcto abastecemento alimentario de todo o país. Por unha banda, garántese o apoio á produción, transformación e distribución de víveres, pero, por outro, tamén se especifica a posibilidade de intervención das autoridades competentes en calquera punto da cadea a fin de asegurar o correcto funcionamento da mesma:

 • a) Garántese o abastecemento alimentario nos lugares de consumo e o funcionamento dos servizos dos centros de produción, permitindo a distribución de alimentos desde a orixe ata os establecementos comerciais de venda ao consumidor, incluíndo almacéns, centros loxísticos e mercados en destino. En particular, cando resultase necesario por razóns de seguridade, poderase acordar o acompañamento dos vehículos que realicen o transporte dos bens mencionados.
 • b) Garántese, cando sexa preciso, o establecemento de corredores sanitarios para permitir a entrada e saída de persoas, materias primas e produtos elaborados con destino ou procedentes de establecementos nos que se produzan alimentos, incluídas as granxas, lonxas, fábricas de pensos para alimentación animal e os matadoiros.

2. Así mesmo, as autoridades competentes poderán acordar a intervención de empresas ou servizos, así como a mobilización das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e das Forzas Armadas co fin de asegurar o bo funcionamento do disposto no presente artigo.

Outras disposicións

Todos os prazos administrativos, de preinscrición e caducidade, é dicir, todo o relativo á presentación de solicitudes de subvencións, queda suspendido ata a fin do estado de alarma.


ALIMENTAR O MUNDO

A pesar das obvias dificultades coas que operará, como calquera outro sector, o sector lácteo durante as próximas semanas (están por verse as consecuencias económicas da suspensión de feiras, xornadas, concursos e demais eventos habituais, así o impacto desta crise no prezo medio do leite, xa de seu cuestionable), en liñas xerais parece que as directrices marcadas ata agora polas autoridades buscan asegurar o seu correcto funcionamento dando garantías a todos os elos.

Non é para menos: en tempos como estes, nos que domina o medo e a sociedade se amontoa nos supermercados en busca de sustento, é deber cada un cumprir coa súa parte, e a do noso sector é unha das partes esenciais: alimentar ao mundo. Quizais, cando todo isto acabe, que acabará, o mundo lembre quen estivo aí, traballando para asegurar que os lineais dos supermercados nunca estivesen baleiros, e se entenda por fin o por que de todas as mobilizacións e protestas do rural para pedir unha remuneración xusta polo seu labor. Mentres iso pasa, dende Vaca Pinta adiantámonos e dicímosvolo xa ben alto e claro: GRAZAS.