Manuel Sandamil, elixido novo presidente de Fefriga

No día de hoxe tivo lugar a renovación de cargos da Xunta Directiva de Fefriga, que queda integrada polas persoas que figuran a continuación:

Presidente: Manuel Sandamil

Vicepresidente: Fernando Suárez

Secretario: Jesús Manuel Manteiga

Tesoureiro: Manuel Villaverde 

Interventor: Gonzalo Balea

Vogais: Andrés Formoso e os representantes de Africor Ourense