Autorizado o convenio entre Enesa e Agroseguro para a execución dos plans de seguros agrarios no exercicio 2020

O Consello de Ministros autorizou a subscrición dun convenio entre a Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) e a Agrupación Española de Entidades Aseguradoras dos Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para a execución dos plans de seguros agrarios combinados no exercicio orzamentario 2020.

O cuadraxésimo primeiro Plan de Seguros Agrarios Combinados conta cun orzamento inicial de 211.267.560 euros para subvencionar as pólizas de seguro que subscriben os agricultores. Dado que a xestión desas pólizas a realiza Agroseguro, entidade que á súa vez liquida as cantidades subvencionadas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través de Enesa, é necesario articular mediante convenio o procedemento a seguir entre ambas as entidades.

Por iso, o convenio autorizado hoxe ten por obxecto facilitar a execución dos plans de seguros agrarios combinados no exercicio orzamentario 2020, definindo o procedemento para a liquidación das subvencións previstas no 41º Plan e de plans anteriores, e acordar outros ámbitos de cooperación entre ambas as entidades.

No convenio acórdase, por tanto, a información e documentación a achegar por Agroseguro, necesaria para que Enesa desenvolva adecuadamente a súa función de control e coordinación administrativa.

Tamén se concreta o procedemento de pago por Enesa a Agroseguro do importe da subvención descontada no momento da contratación, que corresponde achegar á Administración Xeral do Estado para o pago das primas dos agricultores e gandeiros asegurados.